• Ми ініціюємо розробку нової Народної Стратегічної Програми соціально-економічного розвитку України (Читайте подробніше)
• Програма спрямована на досягнення довгострокових Цілей соціального розвитку суспільства — СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ українського суспільства
• Головною Метою Стратегічної Програми соціально-економічного розвитку України є показник розміру економіки — обсяг ВВП у 500 млрд доларів, що досягається до 2036 року
• Стратегічна Програма соціально-економічного розвитку України заснована на:
- Новій Економічній політиці;
- Новій Інвестиційній політиці;
- Новій Податковій політиці
• Цільові показники Соціальних Стандартів суспільства, які повинні бути досягнуті до 2036-го року, повинні пройти всенародне обговорення і затвердження
• Також повинен бути затверджений план щорічного зростання Соціальних Стандартів і відповідних показників зростання економіки
• У розробці Програми соціально-економічного розвитку, написанні Нових Економічної, Інвестиційної та Податкової політики повинні взяти участь найбільш професійно підготовлені різнопрофільні учасники українського Громадянського суспільства
• В обговоренні вищенаведених документів повинні взяти участь різні Громадські організації, які охоплюють значну частину українського суспільства
• Всеукраїнська ГО «Розвиток Середнього класу» ставить перед собою завдання популяризації ідей справедливого соціального розвитку та розвитку Середнього класу в Україні (Читайте подробніше), готового стати ядром багатомільйонного українського Громадянського суспільства, яке зобов’яже, відповідно до нового суспільного договору, найману державну владу прийняти і реалізувати Народну Програму соціально -економічного розвитку
• ГО «Розвиток Середнього класу» запрошує до обговорення документів нового Суспільного договору різнопрофільних фахівців і різні Громадські організації
• ГО «Розвиток Середнього класу» ініціює розробку Народного варіанту Бюджету-2017, з тим, щоб зобов’язати діючу найману державну владу ефективно використовувати публічні фінанси і мати можливість контролю витрачання загальнодержавних коштів
• Ми хочемо донести інформацію про те, що будь-які позитивні зміни в нашій країні можливі лише за участі кожного з нас. Нам потрібна підтримка багатомільйонного українського Громадянського суспільства (Приєднуйтесь)

 

 

Мы инициируем разработку новой Народной Стратегической Программы социально-экономического развития Украины (Читайте подробнее)
Программа направлена на достижение долгосрочных Целей социального развития общества – СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ украинского общества
• Главной Целью Стратегической Программы социально-экономического развития Украины является показатель размера экономики – объем ВВП в 500 млрд долларов, достигаемый к 2036 году
• Стратегическая Программа социально-экономического развития Украины основана на:
— Новой Экономической политике;
— Новой Инвестиционной политике;
— Новой Налоговой политике
• Целевые показатели Социальных Стандартов общества, которые должны быть достигнуты к 2036-му году, должны пройти всенародное обсуждение и утверждение
• Также должен быть утвержден план ежегодного роста Социальных Стандартов и соответствующих показателей роста экономики
• В разработке Программы социально-экономического развития, написании Новых Экономической, Инвестиционной и Налоговой политик должны принять участие наиболее профессионально подготовленные разнопрофильные участники украинского Гражданского общества
• В обсуждении вышеприведенных документов должны принять участие различные Общественные организации, представляющие значительную часть украинского общества
• Всеукраинская ОО «Розвиток Середнього класу» ставит перед собой задачу популяризации идей справедливого социального развития и развития Среднего класса в Украине (Читайте подробнее), готового стать ядром многомиллионного украинского Гражданского общества, обязующее, в соответствии с новым общественным договором, наемную государственную власть принять и реализовать Народную Программу социально-экономического развития
• ОО «Розвиток Середнього класу» приглашает к обсуждению документов нового Общественного договора разнопрофильных специалистов и различные Общественные организации
• ОО «Розвиток Середнього класу» инициирует разработку Народного варианта Бюджета-2017, с тем, чтобы обязать действующую наемную государственную власть эффективно использовать публичные финансы и иметь возможность контроля расходования общегосударственных средств
• Мы хотим донести информацию о том, что любые позитивные изменения в нашей стране возможны только при участии каждого из нас. Нам нужна поддержка многомиллионного украинского Гражданского общества (Присоединяйтесь)